Open navigation

Công văn 8741/VPCP-KSTT ngày 07/11/2023 Góp ý phương án cắt giảm đơn giản hóa các quy định kinh doanh (lần 2)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8741/VPCP-KSTT

V/v góp ý phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh (lần 2)

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phúc đáp Công văn số 4724/BVHTTDL-VP ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 (sau đây viết tắt là dự thảo Quyết định), Văn phòng Chính phủ có một số ý kiến như sau:

Tại dự thảo phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất đơn giản hóa 42 TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ (gồm: 36 TTHC thuộc lĩnh vực thể dục, thể thao; 06 TTHC thuộc lĩnh vực di sản văn hóa và 06 TTHC thuộc lĩnh vực du lịch được quy định tại 02 Luật, 04 Nghị định và 01 Thông tư).

Để hoàn thiện phương án đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (kèm theo dự thảo Quyết định), đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo:

- Rà soát lại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để đề xuất phương án bảo đảm chính xác, đầy đủ. Ví dụ: đối với phương án tại mục 3, 4 Phần I Phương án kèm theo dự thảo Quyết định, cần ghi rõ đề nghị bổ sung cách thức thực hiện TTHC, trong đó có cách thức nộp hồ sơ trực tuyến vì Luật Thể dục, thể thao (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn đều chưa quy định nội dung này.

- Sửa phương án “Phân cấp giải quyết từ UBND cấp tỉnh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao” đối với thủ tục cấp phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập tại mục 1 Phần II Phương án kèm theo dự thảo Quyết định thành “Bỏ thành phần hồ sơ “Văn bản xác nhận đủ điều kiện cấp phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”. Lý do: Thủ tục cấp phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập đã được phân cấp thẩm quyền giải quyết từ UBND cấp tỉnh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao (theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ). Do vậy, khi thực thi phương án phân cấp, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục này cũng là cơ quan cấp xác nhận đủ điều kiện cấp phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập.

- Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa đối với quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhất là vấn đề thẩm quyền quy định điều kiện kinh doanh đối với loại hình kinh doanh các hoạt động thể thao để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Đầu tư.

- Rà soát các TTHC có yêu cầu phải nộp “Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú” để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Căn cước công dân và Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

- Hoàn chỉnh phương án đơn giản hóa kèm theo dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 9568/VPCP-KSTT ngày 06 tháng 11 năm 2020.

Trên đây là một số góp ý của Văn phòng Chính phủ, gửi Quý Bộ tiếp tục hoàn thiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN (để b/c), các Vụ: KGVX, PL;
 - Lưu: VT, KSTT (2), Phạm Hà.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM SOÁT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đỗ Thái Hà

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.