Open navigation

Công văn 5150/TCT-CS ngày 20/11/2023 Tiền phí để lại

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5150/TCT-CS

V/v tiền phí để lại.

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

Trả lời công văn số 1806/CTPTH-HKDCN ngày 21/8/2023 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về việc quản lý và sử dụng phí của cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Luật Phí và lệ phí năm 2015;

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ gạch đầu dòng thứ tư điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ Tài chính;

Căn cứ các quy định trên, trường hợp cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP, được giao nhiệm vụ thu phí thì được trích để lại theo quy định để trang trải chi phí cho việc thẩm định và thu phí.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC, Vụ HCSN (BTC);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.