Open navigation

Công văn 602/TCT-PC ngày 02/03/2023 Xử phạt vi phạm hành chính về thuế hóa đơn đối với doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 602/TCT-PC 

V/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đối với doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2023 

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

Trả lời công văn số 140/CTKTU-TTKT ngày 10/02/2023 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đối với doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể theo điểm a, b, c Điều 70 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

- Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 38; điểm b khoản 2 và điểm c khoản 4 Điều 41 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ;

- Căn cứ điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020;

- Căn cứ Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đối với doanh nghiệp bị giải thể phải căn cứ theo thông báo về việc doanh nghiệp giải thể của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc thông báo chấm dứt mã số thuế của cơ quan thuế (bản chính hoặc bản sao theo quy định). Do đó, khi doanh nghiệp đăng ký giải thể đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 và đang trong giai đoạn cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ thì chưa đủ căn cứ để không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 38 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
 - Lưu: VT, PC(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Thành Xuân Lý

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.