Open navigation

Công văn 9280/BTC-VP ngày 31/08/2023 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9280/BTC-VP

V/v Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Thời gian vừa qua có một số ý kiến phản ánh cơ quan thuế chậm trễ trong việc hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT), ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Ngày 26/5/2023, Bộ Tài chính đã có Công văn số 5427/BTC-VP chỉ đạo Tổng cục Thuế triển khai thực hiện Công điện số 470/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế như sau:

1. Chỉ đạo cơ quan thuế các cấp kịp thời thực hiện hoàn thuế GTGT đối với các hồ sơ đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định của pháp luật. Đối với những trường hợp không hoặc chưa đủ điều kiện hoàn thuế phải có giải thích, thông báo, hướng dẫn cho người nộp thuế một cách rõ ràng, cụ thể, công khai, minh bạch.

2. Tăng cường quản lý, giám sát việc hoàn thuế GTGT nhằm kịp thời phát hiện bất thường, đột biến trong các hồ sơ hoàn thuế; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, chủ động phòng ngừa việc lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT nhằm chiếm đoạt ngân sách nhà nước. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm hình sự, cần chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Chỉ đạo cơ quan thuế các cấp chủ động, có nhiều hình thức thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách, quy định của pháp luật về hoàn thuế GTGT nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để thông tin kịp thời, đầy đủ, khách quan về công tác hoàn thuế.

4. Khẩn trương rà soát các quy định về quản lý thuế, hoàn thuế; chủ động kiến nghị, đề xuất các sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, làm rõ trách nhiệm cơ quan quản lý thuế và người nộp thuế; chống trục lợi và các giải pháp để quản lý thuế, hoàn thuế đúng quy định của pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đề nghị Tổng cục Thuế nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTgCP Lê Minh Khái (để b/c);
- Bộ Công an (để phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để b/c);
- Vụ CST, TCHQ;
 - Lưu: VT, VP(…b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Phạm Chí Thanh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.