Open navigation

Công văn 8509/VPCP-QHQT ngày 31/10/2023 Tổ chức Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ 2023

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8509/VPCP-QHQT

V/v tổ chức Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ 2023

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Y tế;
 - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 7425/TTr-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2023 về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đồng ý với các kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Vụ TH;
 - Lưu: VT, QHQT (3). HT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.