Open navigation

Công văn 12563/BTC-CST ngày 16/11/2023 Trả lời kiến nghị của Đại sứ quán Hoa Kỳ

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12563/BTC-CST

V/v Trả lời kiến nghị của Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Bộ Tài chính nhận dược công hàm số 1552/2023 ngày 8/9/2023 của Đại sứ quán Hoa Kỳ đề nghị xem xét một số kiến nghị của Công ty Ford. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị giảm sản lượng xe sản xuất, lắp ráp áp dụng cho Chương trình ưu đãi thuế

Để thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô phát triển theo mục tiêu, định hướng đặt ra trong Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, trong đó có quy định về Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp ô tô. Khi tham gia Chương trình ưu đãi thuế, doanh nghiệp được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0% đối với linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp ô tô nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, trong đó, doanh nghiệp phải đạt đủ sản lượng tối thiểu của Chương trình ưu đãi thuế (Điều kiện này nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất).

Năm 2021, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19, để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô phục hồi sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021, trong đó đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình ưu đãi thuế, bao gồm gia hạn thời hạn áp dụng Chương trình ưu đãi thuế đến năm 2027 (thay cho năm 2022) và điều chỉnh giảm sản lượng năm 2021 và 2022 của một số nhóm xe. Mức sản lượng này được duy trì ổn định cho cả giai đoạn 2022-2027 mà không phải tăng dần qua các năm như quy định trước đó.

Bên cạnh giải pháp về thuế nhập khẩu nêu trên, Bộ Tài chính cũng đã nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách thuế, lệ phí khác liên quan đến chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế thu nhập doanh nghiệp, lệ phí trước bạ (LPTB) để hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô trong nước phát triển theo định hướng đề ra.

Thời gian gần đây, để hỗ trợ các doanh nghiệp ô tô phục hồi sản xuất, kinh doanh, Bộ Tài chính cũng đã tiếp tục trình Chính phủ ban hành một số giải pháp như gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB (Nghị định số 36/2023/NĐ-CP ngày 21/6/2023) và giảm LPTB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (Nghị định số 41/2023/NĐ-CP ngày 28/6/2023). Bên cạnh các chính sách hỗ trợ trực tiếp này, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô cũng được hưởng lợi gián tiếp từ các chính sách hỗ trợ về miễn, giảm, gia hạn các khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất cho người dân, doanh nghiệp được thực hiện từ năm 2020 đến nay.

Theo đó, liên quan đến điều kiện về sản lượng để tham gia Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp ô tô, đề nghị Đại sứ quán Hoa Kỳ thông tin cho doanh nghiệp tiếp tục thực hiện quy định tại Nghị định số 26/2023/NĐ-CP.

2. Về đề nghị giữ nguyên mức thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) hiện hành đối với xe bán tải cabin kép

Các chính sách thuế TTĐB (trong đó có mức thuế suất thuế TTĐB đối với xe bán tải cabin kép) được thực hiện theo Luật thuế TTĐB và các văn bản hướng dẫn, tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng cần thiết phải sửa đổi mức thuế suất thuế TTĐB đối với xe bán tải cabin kép cho phù hợp.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm 2021-2025, Bộ Tài chính đã lập đề nghị xây dựng Luật thuế TTĐB (sửa đổi), báo cáo Chính phủ định hướng sửa đổi 7 nhóm chính sách (trong đó có đề xuất điều chỉnh thuế suất thuế TTĐB đối với xe bán tải cabin kép) để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Trên cơ sở Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh được Quốc hội thông qua, Bộ Tài chính sẽ triển khai xây dựng Dự án Luật thuế TTĐB (sửa đổi) theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổng hợp, báo cáo Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định, bao gồm cả việc đánh giá tác động, tham vấn ý kiến các đối tượng chịu ảnh hưởng của chính sách.

3. Về đề nghị xử lý vướng mắc đối với trường hợp biểu tượng xe Ford Motor đang bị áp dụng 02 mã HS khác nhau

Liên quan đến kiến nghị này, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã có công văn số 2490/TCHQ-TXNK ngày 24/5/2023 trả lời Công ty TNHH Ford Việt Nam, trong đó đã có hướng dẫn phân loại cụ thể đối với mặt hàng biểu tượng xe Ford. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ cơ quan hải quan để được trả lời cụ thể.

Bộ Tài chính trả lời để Đại sứ quán Hoa Kỳ được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- VPCP;
- TCHQ, Vụ HTQT;
- Công ty TNHH Ford Việt Nam;
 - Lưu: VT, CST (P.xnk) (….b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT
CHÍNH SÁCH THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Trương Bá Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.