Open navigation

Công văn 2344/TCT-CS ngày 09/06/2023 Điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2344/TCT-CS 

V/v điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2023 

 Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 1564/STC-QLG&CS ngày 31/3/2022 và công văn số 2012/STC-QLG&CS ngày 21/4/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh xin ý kiến về thẩm quyền phê duyệt Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với 09 khoáng sản có giá tài nguyên phổ biến trên thị trường cao hơn không quá 20% so với mức giá tối đa của Khung giá do Bộ Tài chính quy định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 5 và khoản 2 Điều 6 Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau (được sửa đổi, bổ sung lại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ Tài chính);

Đề nghị Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có văn bản trao đổi cụ thể với Bộ Tài chính về giá tính thuế tài nguyên đối với 09 loại khoáng sản (theo Công văn số 1564/STC-QLG&CS ngày 31/3/2022 và Công văn số 2012/STC-QLG&CS ngày 21/4/2022 do có giá tài nguyên phổ biến trên thị trường biến động cao hơn không quá 20% so với mức giá tối đa của Khung giá do Bộ Tài chính quy định) để đảm bảo thực hiện đúng nguyên tác quy định của văn bản quy phạm pháp luật.

Tổng cục Thuế có ý kiến trao đổi để quý cơ quan được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên:
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c):
- Vụ CST, Vụ Pháp chế (BTC);
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.