Open navigation

Công văn 2437/TCT-CS ngày 15/06/2023 Xử lý hóa đơn đã lập

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2437/TCT-CS

V/v xử lý hóa đơn đã lập.

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hòa Bình.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4193/CTHBI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình về việc xử lý hóa đơn đã lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 427 Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội quy định về hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng.

Căn cứ Hợp đồng thi công xây lắp công trình số 11/2020/HĐXL (Hợp đồng) ngày 7/8/2020 ký giữa Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình với Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Anh Kỳ gửi kèm theo công văn của Cục thuế;

Tại Điều 2 Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc dừng chủ trương thực hiện Dự án Lắp đựng khẩu hiệu tạo cảnh quan trang trí khu vực đồi Ông Tượng có nội dung:

“Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

+ Thực hiện việc chấm dứt hợp đồng trên cơ sở tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng đã ký và đảm bảo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán dự án theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán và các quy định pháp luật khác có liên quan.

+ Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc hoàn trả ngân sách nhà nước đảm bảo theo các quy định hiện hành của pháp luật.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên, việc xử lý các hậu quả pháp lý của việc chấm dứt (hủy bỏ) Hợp đồng thi công xây lắp công trình: “Lắp dựng khẩu hiệu tạo cảnh quan trang trí khu vực đồi Ông Tượng” thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự, quy định tại Điều 19 của Hợp đồng và Điều 2 Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh Hòa Bình.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Hòa Bình được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC, KK;
 - Lưu: VT, CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.