Open navigation

Công văn 391/TB-VPCP ngày 23/09/2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 391/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2023

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ MINH KHÁI
TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030

Ngày 12 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; đại diện các Bộ: Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài chính tại cuộc họp, ý kiến các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến kết luận như sau:

1. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030 là văn bản quan trọng định hướng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững, huy động hiệu quả các nguồn lực, tạo kênh dẫn vốn trung và dài hạn của nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội đã được Bộ Tài chính nghiên cứu, dự thảo và 3 lần lấy ý kiến các Bộ, cơ quan có liên quan.

2. Bộ Tài chính nghiên cứu ý kiến của các đại biểu dự họp, các văn bản tham gia ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng và hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, khả thi, đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2023, trong đó tập trung một số nội dung sau:

a) Rà soát, cập nhật các nội dung, số liệu liên quan mục tiêu cụ thể, bảo đảm khả thi, phù hợp với quy mô, thực trạng hoạt động hiện nay của thị trường chứng khoán, các mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán đã được phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược tài chính đến năm 2030 và Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 và các văn bản có liên quan.

b) Nghiên cứu, làm rõ các giải pháp về hoàn thiện khung khổ pháp lý nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập phát sinh trong thực tiễn hoạt động thị trường chứng khoán thời gian qua và đáp ứng yêu cầu phát triển mới, tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, có giải pháp và công cụ kiểm soát hiệu quả, đúng quy định để bảo đảm an toàn của thị trường.

c) Rà soát, cụ thể hóa các nhóm giải pháp về quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, về tăng cung hàng hóa cho thị trường và cải thiện chất lượng nguồn cung, về đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, về nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường và cơ sở hạ tầng, bảo đảm hiệu quả, khả thi, phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đặt ra và tiếp cận các thông lệ, chuẩn mực quốc tế.

d) Nghiên cứu, hoàn thiện nội dung về thẩm định, giám sát chặt chẽ việc phát hành chứng khoán, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đúng mục đích theo phương án phát hành được cấp phép và về tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng báo cáo tài chính theo tinh thần phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của các cơ quan liên quan, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, khả thi, an toàn, công khai, minh bạch, có công cụ quản lý, kiểm soát, không để phát sinh các rủi ro, mất kiểm soát.

3. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái;
- Các Bộ: TC, TP, CA, KHĐT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: TH, PL;
 - Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.