Open navigation

Công văn 6291/TCHQ-TXNK ngày 07/12/2023 Thông báo kết quả phân loại

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6291/TCHQ-TXNK

V/v thông báo kết quả phân loại

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Eteck Việt Nam.
(Địa chỉ: Số 8 ngách 61/25 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội)

Tổng cục Hi quan đã ban hành các Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khu, nhập khẩu số 2075/TB-TCHQ ngày 22/3/2016 đối với các mặt hàng có tên khai báo “Vải không dệt dạng cuộn, chất liệu filament, kích thước 350mmx580mmx10m, trọng lượng 56 g/m2, hàng mới 100% và Thông báo số 2076/TB-TCHQ ngày 22/3/2016 đối với mặt hàng có tên khai báo “Vi không dệt dạng cuộn, cht liệu filament, kích thước 500mmx580mmx10m, trọng lượng 50 g/m2, mới 100%”. V việc này, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng Thông báo kết quả phân loại:

Theo quy định tại điểm g Khon 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 ca Bộ Tài chính:

g) Người khai hải quan được s dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó đ khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, nhập khu từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 03 năm k từ ngày có kết quả phân tích, phân loại; trừ trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa xuất khu, nhập khu được sửa đổi, bổ sung, thay thế;

Đối chiếu với quy định nêu trên thì Thông báo số 2075/TB-TCHQ ngày 22/3/2016 và Thông báo số 2076/TB-TCHQ ngày 22/3/2016 đã hết hiệu lực. Đề nghị công ty không sử dụng các thông báo nêu trên để khai báo cho các lô hàng tiếp theo.

2. Về phân loại hàng hóa:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đ phân loại hàng hóa, phân tích đ kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư s 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính về việc sửa đi, b sung một s điu tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015; Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam;

Đề nghị công ty căn cứ hàng hóa thực tế nhập khẩu và các văn bản nêu trên để thực hiện theo đúng quy định hoặc liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty TNHH Eteck Việt Nam biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Các cục Hải quan t
nh, thành phố (để t/hiện);
- Cục Kiểm định hải quan (để biết);
 - Lưu: VT, TXNK, PL - Vân (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Thu Hương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.