Open navigation

Quyết định 1974/QĐ-BHXH ngày 22/12/2023 Công bố công khai số liệu giao bổ sung dự toán chi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1974/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU GIAO BỔ SUNG
 DỰ TOÁN CHI KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 2949/QĐ-BHXH ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy chế công khai tài chính; quản lý, sử dụng tài sản; kết quả kiểm toán, thanh tra và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị thuộc hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam và Quyết định số 1586/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 11 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế công khai tài chính; quản lý, sử dụng tài sản; kết quả kiểm toán, thanh tra và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2949/QĐ-BHXH;

Căn cứ Quyết định số 1973/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giao bổ sung dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu giao bổ sung dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023 cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Công an Nhân dân (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Cổng TTĐT BHXH Việt Nam (để đăng tải);
 - Lưu: VT, KHĐT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Đào Việt ÁnhPHỤ LỤC

CÔNG KHAI SỐ LIỆU GIAO BỔ SUNG
 DỰ TOÁN CHI KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Kèm theo Quyết định số: 1974/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)

Đơn vị: triệu đồng

STT

Tên đơn vị

Dự toán giao bổ sung

 

Tổng

3.666.129

1

Hà Nội

1.231.811

2

TP Hồ Chí Minh

834.097

3

An Giang

47.167

4

Bắc Giang

42.553

5

Bắc Ninh

72.285

6

Bến Tre

34.476

7

Bình Thuận

18.284

8

Cà Mau

55.686

9

Cao Bằng

13.982

10

Đắk Lắk

53.986

11

Đắk Nông

6.962

12

Điện Biên

12.497

13

Đồng Nai

65.465

14

Đồng Tháp

51.761

15

Hà Giang

24.771

16

Hà Tĩnh

34.156

17

Hậu Giang

7.709

18

Khánh Hoà

38.507

19

Kiên Giang

43.425

20

Lạng Sơn

19.399

21

Lào Cai

13.982

22

Lâm Đồng

16.397

23

Long An

17.259

24

Nam Định

39.150

25

Nghệ An

144.419

26

Ninh Thuận

11.972

27

Phú Thọ

48.816

28

Phú Yên

16.239

29

Quảng Bình

32.523

30

Quảng Nam

37.171

31

Quảng Ngãi

11.693

32

Quảng Ninh

69.928

33

Quảng Trị

15.950

34

Thái Bình

85.305

35

Thái Nguyên

44.832

36

Thanh Hoá

90.796

37

Thừa Thiên Huế

106.544

38

Trà Vinh

12.100

39

Tuyên Quang

36.242

40

Vĩnh Phúc

97.969

41

BHXH Công an Nhân dân

7.863

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.