Open navigation

Công văn 233/TCT-CS ngày 18/01/2024 Chính sách lệ phí trước bạ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 233/TCT-CS

V/v chính sách lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1152/CTKGI-HKDCN ngày 08/9/2023 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc xác định đối tượng miễn nộp lệ phí trước bạ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP, khoản 27 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ và Khoản 10 Điều 5 Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/2/2022 của Bộ Tài chính đã có quy định cụ thể về đối tượng phải nộp và đối tượng được miễn lệ phí trước bạ.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang căn cứ vào các quy định, hướng dẫn nêu trên và hồ sơ cụ thể của Công ty để hướng dẫn Công ty thực hiện nghĩa vụ về lệ phí trước bạ theo đúng quy định pháp luật.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLGS CST, Vụ PC (BTC);
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.