Open navigation

Công văn 3758/TCT-DNNCN ngày 24/08/2023 Chính sách thuế đối với hộ bán điện mặt trời trên mái nhà

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3758/TCT-DNNCN

V/v chính sách thuế đối hộ bán điện mặt trời trên mái nhà

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2023

 Kính gửiCông ty cổ phần điện lực Khánh Hòa.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 460/ĐLKH-P5+P9 ngày 02/11/2022 của Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh bán điện mặt trời trên mái nhà. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định:

”c) Doanh thu để tính thuế giá trị gia tăng là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn bán hàng, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng."

- Tại điểm b khoản 2 điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“c) Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng. ”

- Tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"1. Doanh thu tính thuế

Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền; các khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội, phí thu thêm được hưởng theo quy định; các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác (chỉ tính vào doanh thu tính thuế TNCN); doanh thu khác mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền."

Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP, trường hợp hộ kinh doanh ký hợp đồng với Công ty điện lực để bán điện mặt trời trên mái nhà, theo hợp đồng thì đơn giá bán điện theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Chính phủ là giá không bao gồm thuế, do đó giá tính thuế ghi trên hóa đơn là tổng số tiền bán điện theo đơn giá ghi trên hợp đồng và thuế giá trị gia tăng theo quy định. Thuế giá trị gia tăng được xác định theo giá ghi trên hợp đồng nhân với tỷ lệ % tính thuế GTGT (3%).

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV&HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Tạ Thị Phương Lan

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.