Open navigation

Công văn 265/TCT-CS ngày 22/01/2024 Chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 265/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1851/CT-TTKT ngày 23/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 112 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định kiểm tra thuế và công chức quản lý thuế trong việc kiểm tra thuế;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao đất cho Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ theo quy định pháp luật nêu trên và báo cáo của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn tại công văn số 1851/CT-TTKT nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất theo phương án 1 của Cục Thuế, theo đó: “Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại Khu II thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn” của Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên không thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn được biết./. 

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG




 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.