Open navigation

Công văn 355/VPCP-KTTH ngày 16/01/2024 Tình hình thực hiện Nghị định 08_2023_NĐ-CP và kiến nghị chính sách thời gian tới

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 355/VPCP-KTTH

V/v tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 08/2023/NĐ-CP và kiến nghị chính sách thời gian tới

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng Thanh tra Chính phủ;
- Tổng Kiểm toán Nhà nước;
 - Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại văn bản số 14476/BTC-TCNH ngày 29 tháng 12 năm 2023 về đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 08/2023/NĐ-CP và kiến nghị chính sách trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan: Xây dựng, Tư pháp, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1177/CĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2023, chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại các văn bản có liên quan, khẩn trương nghiên cứu, có ý kiến bằng văn bản đối với nội dung báo cáo, kiến nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 14476/BTC-TCNH (bản chụp kèm theo), đề xuất các biện pháp, giải pháp tiếp tục ổn định, phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2024 và thời gian tới, kiểm soát chặt chẽ các rủi ro, nhất là rủi ro liên thông giữa thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường bất động sản, tín dụng, gửi Bộ Tài chính (đồng gửi Văn phòng Chính phủ) trước ngày 20 tháng 01 năm 2024.

2. Bộ Tài chính tổng hợp đầy đủ ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan tại điểm 1 trên, hoàn thiện nội dung báo cáo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2024, trong đó đánh giá, dự báo cụ thể tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2024, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp phân công cụ thể cho các Bộ, cơ quan liên quan để tiếp tục ổn định, thúc đẩy thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, khả thi, kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra rủi ro, mất an toàn thị trường vốn, an ninh trật tự xã hội, bảo đảm theo đúng chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 3580/VPCP-KTTH ngày 02 tháng 10 năm 2023, văn bản số 532/TB-VPCP ngày 21 tháng 12 năm 2023 và các văn bản có liên quan, chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, kiến nghị, đề xuất.

3. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái;
- Các Bộ: TC, XD, TP, CA, KHĐT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân;
 - Lưu: VT, KTTH (02).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.