Open navigation

Công văn 339/TCT-CS ngày 26/01/2024 Chính sách thuế nhà thầu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 339/TCT-CS

V/v Chính sách thuế nhà thầu.

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4296/CTLAN-TTKT1 ngày 02/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An về chính sách thuế nhà thầu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 1, Điều 7 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau (trừ trường hợp nêu tại Điều 2 Chương I):

1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.

Điều 7. Thu nhập chịu thuế TNDN

1. Thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là thu nhập phát sinh từ hoạt động cung cấp, phân phối hàng hóa; cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I).

3. Thu nhập phát sinh tại Việt Nam của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là các khoản thu nhập nhận được dưới bất kỳ hình thức nào trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I), không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành hoạt động kinh doanh của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài. Thu nhập chịu thuế của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong một số trường hợp cụ thể như sau:”

- Tại điểm h khoản 1 Điều 55 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và điểm l khoản 1 Điều 80 Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 quy định:

“1. Người ra quyết định thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

...

h) Quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý kết quả thanh tra; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định xử lý về thanh tra; ...”.

- Tại điểm đ khoản 1 Điều 116 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định:

“1. Người ra quyết định thanh tra thuế có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:...

đ) Quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý kết quả thanh tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định xử lý về thanh tra thuế;...”.

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp nhà thầu nước ngoài có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu theo quy định. Theo nội dung nêu tại công văn số 4296/CTLAN-TTKT1 ngày 02/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An thì trường hợp của Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam đang trong quá trình thanh tra thuế, do đó đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An căn cứ Luật Quản lý thuế, pháp luật về thanh tra và pháp luật có liên quan để xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Long An được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.