Open navigation

Công văn 373/TCT-CS ngày 30/01/2024 Chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 373/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1713/CTSLA-KK ngày 6/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Sơn La đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế GTGT của Công ty TNHH MTV DVTM Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 1455/CTSLA-KK ngày 25/10/2023 của Cục Thuế tỉnh Sơn La không nêu phương án đề xuất cụ thể, không có hồ sơ, tài liệu có liên quan gửi kèm. Mặt khác, Cục Thuế tỉnh Sơn La đã có công văn số 1373/CTSLA-KK ngày 9/10/2023 trả lời Chi cục Thuế Khu vực Mộc Châu- Vân Hồ.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại công văn số 5029/TCT-PC ngày 9/11/2023 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc ban hành công văn hướng dẫn về chính sách thuế, quản lý thuế liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, đề nghị Cục Thuế tỉnh Sơn La căn cứ các quy định tại Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành, pháp luật về quản lý thuế, căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp để xử lý theo quy định và theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Sơn La được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.