Open navigation

Công văn 788/TCHQ-GSQL ngày 27/02/2024 Thủ tục đưa hàng hóa vào xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 788/TCHQ-GSQL

V/v thủ tục đưa hàng hóa vào xây dựng công trình cho DNCX

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024 

 Kính gửi: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
(Số 16 Phố Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội)

Trả lời công văn số CVHQ/EYVN-2023 ngày 12/10/2023 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về thủ tục hải quan đối với vật tư sử dụng để xây dựng công trình cho DNCX, trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan

Việc lựa chọn làm hay không làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 50 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 được thay thế bởi Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ là quyền lựa chọn của doanh nghiệp

Đối với mặt hàng là hệ thống điều hoà, thông gió, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống PCCC có được coi là hàng tiêu dùng hay không thì pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể nên không đủ cơ sở pháp lý để xác định và không thuộc phạm vi, thẩm quyền hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

2. Về chính sách thuế GTGT

- Trường hợp Công ty thực hiện hoạt động xây dựng công trình cho DNCX thì hoạt động trên thuộc trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT- BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Về điều kiện tờ khai hải quan để khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Nguyễn Văn Thọ (để b/c)
 - Lưu: VT, GSQL (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Bắc Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.