Open navigation

Công văn 10481/CTHN-TTHT ngày 04/03/2024 Hướng dẫn về thuế suất thuế giá trị gia tăng

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10481/CTHN-TTHT

V/v hưng dẫn về thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH Enplas (Việt Nam)
(Địa chỉ: Lô K3, Khu công nghiệp Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP Hà Nội; MST: 0101766545)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 20240118/CV-ENPLAS ngày 18/01/2024 của Công ty TNHH Enplas (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hỏi về thuế suất thuế GTGT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định như sau:

“Điều 26. Quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất

...

4. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải là khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp quy định tại điểm c khoản này và các trường hợp không phải làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan như sau:

a) Thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khu, nhập khẩu tại doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo quy định áp dụng đối với khu vực hải quan riêng, khu phthuế quan trừ các quy định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế;

...

6. Doanh nghiệp chế xuất được thực hiện các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan và đảm bảo đáp ứng các điều kiện sau đây:

...

b) Hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động chế xuất và các hoạt động kinh doanh khác;

...

11. Doanh nghiệp chế xuất được bán hàng hóa vào thị trường nội địa. Hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế xuất khu, thuế nhập khẩu.”

- Căn cứ Điều 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định như sau:

+ Tại Điều 2 hướng dẫn đối tượng chịu thuế GTGT 

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đi tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.

...”

+ Tại khoản 20 Điều 4 hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT:

+ Tại Điều 10 hướng dẫn về thuế suất GTGT 5%

+ Tại Điều 11 hướng dẫn về thuế suất GTGT 10%

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất, được phép hoạt động bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với các doanh nghiệp nội địa và đảm bảo các điu kiện tại khoản 6 Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP thì Công ty căn cứ tình hình thực tế để áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Đối với nội dung hỏi về thủ tục thuế đối với doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào nội địa liên quan đến cơ quan hải quan không thuộc thẩm quyền hướng dẫn của của cơ quan thuế, Công ty nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn.

Đề nghị Đơn vị căn cứ các quy định của pháp luật được trích dẫn nêu trên và đối chiếu với tình hình thực tế của Đơn vị để thực hiện đúng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế nếu còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm Tra số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Enplas (Việt Nam) được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Phòng TKT2;
 - Website Cục thuế; 

- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.