Open navigation

Công văn 823/TCT-KK ngày 05/03/2024 Xử lý số tiền thuế nộp của người nộp thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 823/TCT-KK

V/v xử lý số tiền thuế nộp của NNT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 12045/CTDON-HKDCN ngày 17/10/2023 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc giải quyết số tiền đã nộp của người nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc hướng dẫn xử lý số tiền thuế nộp của người nộp thuế Huỳnh Nhứt Thanh:

Căn cứ các quy định tại:

- Khoản 1 Điều 60 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 hướng dẫn xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa;

- Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa;

- Khoản 1.1.2 Mục II Phần II Quyết định số 879/QĐ-TCT ngày 15/05/2015 của Tổng cục Thuế quy định về việc xử lý đối với chứng từ nộp tiền không đúng quy định;

Căn cứ thực tế tình hình quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thực hiện xác định đầy đủ, chính xác nghĩa vụ tài chính phải nộp, đã nộp của ông Huỳnh Nhứt Thanh. Trường hợp, ông Thanh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính dẫn đến số tiền nghĩa vụ tài chính đã nộp ngân sách Nhà nước của ông Thanh là nộp thừa thì việc xử lý điều chỉnh chứng từ nộp tiền ghi MST “0106680443” tại hệ thống ứng dụng TMS thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.1.a và 2.1.c Mục 2 công văn số 4798/TCT-KK ngày 30/11/2018 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về quy tắc nghiệp vụ hạch toán, tổng hợp lên sổ thuế, báo cáo kế toán thu nội địa. Sau khi thực hiện điều chỉnh chứng từ, cơ quan thuế thực hiện các thủ tục giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế theo quy định.

2. Về xem xét trách nhiệm của công chức, đơn vị có liên quan trong việc xử lý hồ sơ:

Căn cứ các hướng dẫn tại:

- Quyết định số 2155/QĐ-TCT ngày 14/12/2017 của Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình luân chuyển và xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính trong nội bộ cơ quan thuế đối với các khoản thu về đất của cá nhân, hộ gia đình;

- Thông báo số 5769/TCT-CNTT ngày 15/12/2017 của Tổng cục Thuế về việc triển khai rộng ứng dụng Quản lý trước bạ nhà đất;

- Công văn số 734/TCT-CNTT ngày 19/02/2020 của Tổng cục Thuế về việc triển khai nâng cấp ứng dụng QLTB-NĐ và công tác nhập dữ liệu;

- Điểm 2.1.a và 2.1.c Mục 2 công văn số 4798/TCT-KK ngày 30/11/2018 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quy tắc nghiệp vụ hạch toán, tổng hợp lên số thuế, báo cáo kế toán thu nội địa.

Nội dung vướng mắc trong việc chưa xác định được số tiền sử dụng đất đã nộp của ông Huỳnh Nhứt Thanh là do Cục Thuế tỉnh Đồng Nai chưa kịp thời cập nhật thông tin hồ sơ của Ông Thanh vào ứng dụng LPTB-NĐ theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 734/TCT-CNTT ngày 19/02/2020 và không thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4798/TCT-KK ngày 30/11/2018.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai làm rõ trách nhiệm và tổ chức xử lý vi phạm (nếu có) của công chức, đơn vị có liên quan dẫn đến vướng mắc trong việc chưa xác định được số tiền đã nộp NSNN của ông Huỳnh Nhứt Thanh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCTr. Mai Sơn (để b/c);
- Vụ DNNCN,Vụ PC, Vụ CS, Cục CNTT (để biết);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đào Ngọc Sơn

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.