Open navigation

Công văn 9577/CTHN-TTHT ngày 28/02/2024 Đăng ký người phụ thuộc là chị ruột

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9577/CTHN-TTHT

V/v đăng ký người phụ thuộc là chị ruột

Hà Nội, ngày 28 tháng 0năm 2024

 Kính gửi: Đơn vị Alstom Transport SA - Thầu chính THHĐ số HPLML/CP-06 DA Tuyến ĐSĐT Thí điểm TP HN Đoạn Nhổn - Ga HN 
(Địa chỉ: Phòng 902, tòa nhà Capital, 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam,
 quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - MST: 0107874508)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số MBWN05012024 đề ngày 05/01/2024 của Alstom Transport SA - Thầu chính THHĐ số HPLML/CP-06 DA Tuyến ĐSĐT Thí điểm TP HN Đoạn Nhổn - Ga HN (sau đây gọi là Đơn vị) hỏi về đăng ký người phụ thuộc là chị ruột. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hướng dẫn giảm trừ gia cảnh:

1. Giảm trừ gia cảnh

...d) Người phụ thuộc bao gồm:

...d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này bao gồm:

d.4.1) Anh ruột; chị ruột, em ruột của người nộp thuế.

d.4.2) Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

...

đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải đáp ng các điều kiện sau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

...”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế đăng ký người phụ thuộc là chị ruột (bố mẹ của người phụ thuộc còn sống và có lương hưu 3.5 triệu đồng/tháng/người) không thuộc trường hợp cá nhân không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật thì không thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế, nghiên cứu những quy định trích dẫn nêu trên, đối chiếu với các văn bản pháp luật về thuế và quy chế của doanh nghiệp để thực hiện đúng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vưng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Đơn vị Alstom Transport SA - Thầu chính THHĐ số HPLML/CP-06 DA Tuyến ĐSĐT Thí điểm TP HN Đoạn Nhổn - Ga HN được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Phòng TTKT2;
 - Website Cục Thuế;

- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.