Open navigation

Công văn 1654/BCT-TTTN ngày 18/03/2024 Thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1654/BCT-TTTN

V/v thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2024 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2024 và Hội nghị triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tin tệ năm 2024 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô ngày 14 tháng 3 năm 2024, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành triển khai các nội dung như sau:

- Tập trung ưu tiên nguồn lực hỗ trợ thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện quy định về việc lập và phát hành hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

- Tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra và quyết liệt thực hiện quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2023 và Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2023.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương để chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét, xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024 không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo và xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- SCT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục QLTT (để p/h);
- Lưu: VT, TTTN (Hattthu).

BỘ TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Diên

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.