Open navigation

Công văn 218/TB-TCT ngày 25/03/2024 Giải thể trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử và phân công các đơn vị tiếp nhận các nhiệm vụ triển khai hóa đơn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 218/TB-TCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

 THÔNG BÁO

VỀ VIỆC GIẢI THỂ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ.

Căn cứ Quyết định số 1487/QĐ-TCT ngày 22/10/2021 của Tổng cục Thuế về việc thành lập Trung tâm điều hành triển khai Hóa đơn điện tử tại Tổng cục Thuế; Quyết định số 262/QĐ-TCT ngày 09/3/2022 của Tổng cục Thuế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1487/QĐ-TCT; Căn cứ Báo cáo Tổng kết công tác điều hành triển khai hóa đơn điện tử ngày 05/3/2024 của Trung tâm ĐHTKHĐĐT đã được Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt, Trung tâm ĐHTKHĐĐT đã hoàn thành nhiệm vụ triển khai hóa đơn điện tử và tự giải thể. Để đảm bảo hệ thống HĐĐT được thông suốt, Tổng cục Thuế phân công các Vụ/đơn vị tiếp nhận và triển khai các nhiệm vụ của trung tâm như sau:

1. Giao Cục CNTT: Tổ chức tiếp nhận và xử lý các yêu cầu vướng mắc về ứng dụng HĐĐT;

2. Giao Vụ Chính sách: Chủ trì phối hợp với các Vụ/đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận và giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách HĐĐT;

3. Giao Vụ DNNCN: Chủ trì phối hợp với các Vụ/đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận và giải đáp các vướng mắc về quy trình HĐĐT; triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền;

4. Giao Văn phòng: Phối hợp với Trung tâm HĐĐT thực hiện công tác bàn giao và tiếp nhận tài sản, trang thiết bị phục vụ triển khai HĐĐT.

5. Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: thực hiện giải thể Trung tâm ĐHTKHĐĐT và phân công các Phòng, bộ phận liên quan tiếp nhận triển khai các nhiệm vụ về HĐĐT khi Trung tâm điều hành triển khai HĐĐT của Cục Thuế giải thể.

Tổng cục Thuế thông báo các Vụ/đơn vị được biết và triển khai thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo TCT (để b/c);
- Các Cục/Vụ/đơn vị thuộc CQ TCT;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
 - Lưu: VT, VP.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Đoàn Xuân Toản

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.