Open navigation

Quyết định 238/QĐ-TCT ngày 27/02/2024 Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính năm 2024 của ngành Thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 238/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

 QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2024 CỦA NGÀNH THUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng, Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2021 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1965/QĐ-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2021 về việc quy định nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính năm 2024 của ngành Thuế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ/đơn vị thuộc/trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Vụ Pháp chế - BTC;
 - Lưu: VT, PC (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai SơnKẾ HOẠCH

QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2024 CỦA NGÀNH THUẾ
(Kèm theo Quyết định số: 238/QĐ-TCT ngày 27/02/2024 Tổng cục Thuế)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Quản lý thuế và pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, phí, lệ phí, hóa đơn;

- Đánh giá thực trạng, tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính tại cơ quan thuế các cấp;

- Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính để kịp thời xử lý, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung và pháp luật về quản lý thuế nói riêng;

- Nâng cao trách nhiệm của các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, phí, lệ phí, hóa đơn.

2. Yêu cầu

- Công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử phạt vi phạm hành chính phải được thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Luật Quản lý thuế và các văn bản quy định chi tiết thi hành;

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan thuế các cấp trong quá trình Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ triển khai Kế hoạch.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Triển khai phổ biến pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ, xử lý vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính thuế, phí, lệ phí và hóa đơn

a) Phổ biến pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

- Văn bản phổ biến: Thông tư số 18/2023/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2023 và các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mới sẽ ban hành năm 2024.

- Hình thức thực hiện:

+ Đăng tải đề cương các văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử;

+ Viết tin bài về các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt;

+ Biên soạn tài liệu giới thiệu nội dung mới của các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Đơn vị thực hiện:

 + Vụ Pháp chế xây dựng đề cương, biên soạn tài liệu, tin bài phổ biến các văn bản nêu trên;

+ Vụ Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế: phối hợp với Vụ Pháp chế phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Thời gian thực hiện: năm 2024.

b) Hướng dẫn nghiệp vụ, xử lý vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính

- Hình thức thực hiện: triển khai hướng dẫn nghiệp vụ, xử lý vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, phí, lệ phí và hóa đơn theo thực tế phát sinh; tập trung triển khai, hướng dẫn lập biên bản vi phạm hành chính điện tử, quyết định xử phạt điện tử.

- Đơn vị thực hiện:

+ Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Vụ/đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thuế trình rông cục Thuế hướng dẫn nghiệp vụ, xử lý vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, phí, lệ phí và hóa đơn.

- Vụ Kê khai và Kế toán thuế chủ trì, phối hợp với Cục CNTT, Vụ Pháp chế, Cục TTKT và các Vụ/đơn vị có liên quan để triển khai ứng dụng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính điện tử từ các Biên bản vi phạm hành chính điện tử đối với hành vi chậm nộp hồ sơ thuế.

- Thời gian thực hiện: năm 2024.

2. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, phí, lệ phí, hóa đơn

2. 1. Kiểm tra trực tiếp tại một số Cục Thuế

a) Đối tượng kiểm tra: 03 Cục Thuế Yên Bái, Ninh Thuận, Long An.

b) Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính: công tác chỉ đạo triển khai thực hiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; công tác báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, tình hình thực hiện thống kê về xử phạt vi phạm hành chính; công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, phí, lệ phí, hóa đơn; tình hình đảm bảo các điều kiện thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử phạt vi phạm hành chính.

- Kiểm tra việc thi hành, áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính:

+ Tình hình áp dụng các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính tại đơn vị (bao gồm: xác định hành vi vi phạm; áp dụng mức phạt tiền đối với từng hành vi; trình tự, thủ tục ban hành quyết định xử phạt; thi hành quyết định xử phạt: hoãn thi hành quyết định xử phạt: miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính; nộp chậm tiền phạt...).

+ Tình hình áp dụng các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

c) Hình thức kiểm tra:

- 03 Cục Thuế thuộc đối tượng kiểm tra tự kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả tự kiểm tra về Tổng cục Thuế (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 15/03/2024.

- Trên cơ sở Báo cáo kết quả tự kiểm tra về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra trực tiếp một số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính tại đơn vị.

d) Thời kỳ kiểm tra: từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2023.

đ) Thời gian kiểm tra trực tiếp: dự kiến Quý II, Quý III/2024.

e) Thành phần Đoàn kiểm tra:

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Vụ Pháp chế.

- Thành viên: đại diện các Vụ Pháp chế, Vụ Kê khai và Kế toán thuế và Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hộ kinh doanh, cá nhân.

g) Đơn vị thực hiện:

- Vụ Pháp chế chủ trì triển khai thực hiện công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

+ Hướng dẫn các Cục Thuế thuộc đối tượng kiểm tra thực hiện tự kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và báo cáo kết quả tự kiểm tra về Tổng cục Thuế.

+ Trình Tổng cục Thuế thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra trực tiếp theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

+ Báo cáo Tổng cục Thuế kết quả kiểm tra.

- Vụ Kê khai và Kế toán thuế và các vụ/đơn vị liên quan phối hợp với Vụ Pháp chế triển khai thực hiện công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và cử đại diện tham gia Đoàn kiểm tra khi có yêu cầu.

2.2. Phối hợp kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính theo Kế hoạch của Bộ Tài chính.

3. Báo cáo xử phạt vi phạm hành chính về thuế, phí, lệ phí và hóa đơn

- Hình thức thực hiện: thu thập, tổng hợp số liệu và Báo cáo bằng văn bản.

Đơn vị thực hiện:

+ Vụ Pháp chế chủ trì thống kê, tổng hợp số liệu về xử phạt vi phạm hành chính toàn ngành Thuế.

+ Cục Thanh tra kiểm tra thuế, Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân, Cục Thuế Doanh nghiệp lớn thống kê số liệu về xử phạt vi phạm hành chính đối với những vụ việc do Cục/Vụ chủ trì.

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống kê, tổng hợp số liệu thống kê về xử phạt vi phạm hành chính của Cục Thuế (bao gồm cả số liệu tại các Chi cục Thuế).

- Thời gian thực hiện:

Các Cục/Vụ/đơn vị chủ động thống kê số liệu về xử phạt vi phạm hành chính theo từng quý và lưu tại đơn vị để chuẩn bị cho Báo cáo năm kịp thời, đúng quy định. Thời gian chốt số liệu từ 15/12/2023 đến 14/12/2024.

4. Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính (chuyên đề xử phạt vi phạm hành chính về thuế, phí, lệ phí và hóa đơn)

- Hình thức thực hiện: lập báo cáo bằng văn bản

- Thời gian thực hiện: chốt số liệu báo cáo từ 15/12/2023 đến 14/12/2024.

- Đơn vị thực hiện:

+ Cục Thanh tra kiểm tra thuế, Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hộ kinh doanh, cá nhân, Cục Thuế Doanh nghiệp lớn tổng hợp báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính thuế, phí, lệ phí, hóa đơn đối với những vụ việc do Cục/Vụ chủ trì.

+ Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính thuế, phí, lệ phí, hóa đơn của Cục Thuế (bao gồm cả tình hình xử phạt vi phạm hành chính tại các Chi cục Thuế).

+ Vụ Pháp chế chủ trì, tổng hợp báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính thuế, phí, lệ phí, hóa đơn toàn ngành Thuế.

- Thời gian thực hiện:

Cục Thanh tra kiểm tra thuế, Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân, Cục Thuế Doanh nghiệp lớn có trách nhiệm báo cáo số liệu về xử phạt vi phạm hành chính do Cục/Vụ chủ trì và gửi về Vụ Pháp chế (trước ngày 16/12/2024 đối với báo cáo năm).

+ Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính gửi Tổng cục Thuế (trước ngày 16/12/2024 đối với báo cáo năm).

+ Vụ Pháp chế chủ trì, trình Tổng cục báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính gửi Vụ Pháp chế - BTC trước ngày 20/12/2024 đối với báo cáo năm.

- Kết quả thực hiện: Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính thuế, phí, lệ phí và hóa đơn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ pháp chế, Cục Thanh tra kiểm tra thuế, Vụ Kê khai và kế toán thuế, Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân, Cục Thuế Doanh nghiệp lớn có trách nhiệm thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch này.

2. Vụ Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế triển khai hoạt động phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

3. Các Vụ/ đơn vị thuộc Tổng cục Thuế có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện công tác Quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo Kế hoạch này.

4. Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính và gửi các báo cáo về Tổng cục Thuế đúng thời hạn theo Kế hoạch này.

5. Kinh phí bảo đảm thực hiện công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.