Open navigation

Công văn 831/TCT-TTKT ngày 06/03/2024 Hoàn thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 831/TCT-TTKT

V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 202/CT-TTKT ngày 02/02/2024 của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Công ty TNHH Ngọc Diệp, mã số thuế: 4900228808 (từ kỳ tháng 10/2021 đến tháng 01/2022). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2099/TCT-KK ngày 26/5/2023 và Công văn số 5004/TCT-TTKT ngày 9/11/2023 hướng dẫn công tác hoàn thuế GTGT.

Đối với hồ sơ hoàn thuế của Công ty TNHH Ngọc Diệp, đề nghị Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn căn cứ Công văn số 65/CSHC-DD2 ngày 16/01/2024 của Cơ quan cảnh sát điều tra về việc cung cấp thông tin kết quả điều tra vụ án hình sự và hồ sơ thực tế, xác định số thuế GTGT đủ điều kiện được hoàn và số thuế GTGT chưa đủ điều kiện được hoàn để xử lý hồ sơ hoàn thuế theo đúng thm quyền, đúng quy định pháp luật. Trường hợp Cục Thuế xác định hồ sơ hoàn thuế của Công ty TNHH Ngọc Diệp có số thuế GTGT chưa đủ điều kiện được hoàn thì Cục Thuế ban hành Thông báo theo mẫu 04/TB-HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 cho người nộp thuế được biết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TTKT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC THANH TRA - KIỂM TRA THUẾ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trung

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.