Open navigation

Công văn 1441/TCT-CS ngày 09/04/2024 Thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1441/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1835/CTKGI-NVDTPC ngày 28/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1795/TCT-CS ngày 12/5/2015 trả lời Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, công văn số 3679/TCT-CS ngày 21/8/2023 trả lời các Cục Thuế: Kiên Giang, Bà Ra - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Trà Vinh.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang căn cứ hướng dẫn tại các công văn nêu trên và tình hình thực tế để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, KK-TCT;
- Website-TCT;
- Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.