Open navigation

Công văn 545/LĐTBXH-TCGDNN ngày 05/02/2024 Công văn 545_BLÐTBXH-TCGDNN năm 2024 hướng dẫn thực hiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 545/LĐTBXH-TCGDNN

V/v hướng dẫn thực hiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2023 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Ngày 07/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, trong đó giao Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành hạng I và hạng II; Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I trở xuống theo quy định về phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng. Hiện nay, Bộ LĐTBXH đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng (Chương IV). Trong thời gian chờ ban hành Thông tư, Bộ LĐTBXH đề nghị Quý Cơ quan thực hiện một số nội dung như sau:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở GDNN xây dựng, hoàn thiện đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2. Hướng dẫn cơ sở GDNN thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức rà soát, lập danh sách viên chức chuyên ngành GDNN đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP và Chương II Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH, phù hợp với đề án vị trí việc làm được phê duyệt.

3. Chuẩn bị tổ chức xét thăng hạng theo phân công, phân cấp, đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ viên chức chuyên ngành GDNN.

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các cơ sở GDNN;
 - Lưu: VT, TCGDNN (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Tấn Dũng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.