Open navigation

Công văn 925/TCHQ-ĐTCBL ngày 06/03/2024 Tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu nhóm mặt hàng dược phẩm mỹ phẩm thực phẩm chức năng dược liệu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 925/TCHQ-ĐTCBL

V/v tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu nhóm mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

 

Kính gửi:

- Cục Điều tra chống buôn lậu;
 - Cục Hải quan các tỉnh thành phố.

Thời gian qua, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng giả, hàng kém chất lượng đối với nhóm mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp, nhất là đối với các loại thuốc đặc trị có giá trị cao, khan hiếm tại thị trường trong nước, các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe và các sản phẩm làm đẹp.

Để nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ lợi ích, sức khỏe của người dân; kịp thời ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trong lĩnh vực y tế hiệu quả, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế, cơ quan quản lý chuyên ngành đối với nhóm mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

2. Đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, đặc biệt chú ý các lô hàng quy định phải đảm bảo điều kiện kiểm tra chuyên ngành theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

3. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. (Mốc thời gian tính từ ngày 15/12/2022 đến 30/3/2024. Nội dung đánh giá chi tiết tình hình, các địa bàn trọng điểm, thời điểm các đối tượng thường hoạt động, thống kê chi tiết số liệu các vụ việc điển hình, đặc biệt các vụ việc phát sinh từ hồ sơ nghiệp vụ cơ bản, số lượng tang vật bắt giữ theo năm có phụ lục biểu mẫu kèm theo, đánh giá thuận lợi, khó khăn và đề xuất kiến nghị) và báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Điều tra chống buôn lậu theo địa chỉ thư điện tử: cbl-thammuu@customs.gov.vn) trước ngày 15/4/2024 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Văn Cẩn -TCT (để b/c);
- Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia;
- Cục Giám sát quản lý về hải quan;
 - Lưu: VT, ĐTCBL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Lưu Mạnh TưởngPhụ lục I

THỐNG KÊ CÁC VỤ VI PHẠM

(Kèm theo công văn số ……..…/………… ngày….. tháng…… năm 2024 của ………………)

Năm

Năm

Buôn lậu

Gian lận thương mại

Hàng giả

Cộng

Dược phẩm

Mỹ Phẩm

Thực phẩm chức năng

Vị thuốc y học

Dược liệu

Cộng

Dược phẩm

Mỹ Phẩm

Thực phẩm chức năng

Vị thuốc y học

Dược liệu

Cộng

Dược phẩm

Mỹ Phẩm

Thực phẩm chức năng

Vị thuốc y học

Dược liệu

Cộng

Dược phẩm

Mỹ Phẩm

Thực phẩm chức năng

Vị thuốc y học

Dược liệu

Cộng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8= 3+4+5+6+7)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14=9 +10+11+12+13)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20= 15 + 16 + 17 + 18 + 19)

(21= 3+9+15)

(22= 4+ 10+16)

(23= 5+ 11+17)

(24= 6+ 12+18)

(25= 7+ 13+19)

(26= 21 + 22 + 23 + 24 + 25)

2023

Số vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trị giá tang vật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024

Số vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trị giá tang vật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phụ lục II

XỬ LÝ HÀNH CHÍNH

(Kèm theo công văn số ……..…/………… ngày….. tháng…… năm 2024 của ………………)

STT

Năm

Dược phẩm

Mỹ phẩm

Thực phẩm chức năng

Vị thuốc y học

Dược liệu

Cộng

Số vụ

Số tiền (triệu đồng)

Số vụ

Số tiền (triệu đồng)

Số vụ

Số tiền (triệu đồng)

 

Số tiền (triệu đồng)

Số vụ

Số tiền (triệu đồng)

Số vụ

Số tiền (triệu đồng)

Tiền phạt

Phạt bổ sung, truy thu thuế

Bán tang vật tịch thu

Cộng

 

Tiền phạt

Phạt bổ sung, truy thu thuế

Bán tang vật tịch thu

Cộng

 

Tiền phạt

Phạt bổ sung, truy thu thuế

Bán tang vật tịch thu

Cộng

Số vụ

Tiền phạt

Phạt bổ sung, truy thu thuế

Bán tang vật tịch thu

Cộng

 

Tiền phạt

Phạt bổ sung, truy thu thuế

Bán tang vật tịch thu

Cộng

 

Tiền phạt

Phạt bổ sung, truy thu thuế

Bán tang vật tịch thu

Cộng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7 = 4 + 5 + 6)

(8)

(9)

(10)

(11)

12 = 9 + 10 + 11)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17= 14 + 15 + 16)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22 = 19 + 20 + 21)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27 = 24+ 25+26)

(28 = 3 + 8+ 13 + 18 + 23 )

(29 = 4 + 9+ 14 + 19+ 24)

(30 = 5+ 10 + 15 + 20 + 25)

(31 = 6 + 11 + 16 + 21 + 26)

(32 = 29 + 30 + 31)

1

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phụ lục III

XỬ LÝ HÌNH SỰ

(Kèm theo công văn số ……..…/………… ngày….. tháng…… năm 2024 của ………………)

STT

Năm

Dược phẩm

Mỹ phẩm

Thực phẩm chức năng

Vị thuốc y học

Dược liệu

Cộng

Số vụ

Số đối tượng

Trị giá tang vật tịch thu trong kỳ chưa thanh lý

Tiền bán tang vật tịch thu

Số vụ

Số đối tượng

Trị giá tang vật tịch thu trong kỳ chưa thanh lý

Tiền bán tang vật tịch thu

Số vụ

Số đối tượng

Trị giá tang vật tịch thu trong kỳ chưa thanh lý

Tiền bán tang vật tịch thu

Số vụ

Số đối tượng

Trị giá tang vật tịch thu trong kỳ chưa thanh lý

Tiền bán tang vật tịch thu

Số vụ

Số đối tượng

Trị giá tang vật tịch thu trong kỳ chưa thanh lý

Tiền bán tang vật tịch thu

Số vụ

Số đối tượng

Trị giá tang vật tịch thu trong kỳ chưa thanh lý

Tiền bán tang vật tịch thu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23 = 3+7+ 11+1 5+19)

(24 = 4+ 8+ 12 20)

(25 = 5 + 9 + 13 + 17 + 21)

(26= 6 + 10 + 14 + 18 + 22)

1

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.