Open navigation

Công văn 1740/TCT-CS ngày 25/04/2024 Chính sách thuế liên quan đến hoạt động sơ chế nông sản

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1740/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 483/CTGLA-TTKT1 ngày 12/3/2024, công văn số 2330/CTGLA-TTKT1 ngày 04/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai kiến nghị về chính sách thuế liên quan đến hoạt động sơ chế nông sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động trồng trọt, Tổng cục Thuế có hướng dẫn tại công văn số 1470/TCT-CS ngày 24/4/2023 gửi Cục Thuế tỉnh Gia Lai. Tại công văn có nội dung hướng dẫn:

“Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động trồng cây cao su sau đó thu hoạch mủ cao su tươi bán ra thị trường thì thu nhập từ hoạt động này được xác định là thu nhập từ hoạt động trồng trọt.

Trường hợp doanh nghiệp không tự trồng cây cao su mà thu mua mủ cao su tươi trên thị trường sau đó sơ chế mủ cao su tươi thành các sản phẩm mủ cao su khác, thì thu nhập từ hoạt động này không thuộc trường hợp được ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động trng trọt.”

Việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp căn cứ pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, về kiến nghị của Cục Thuế tỉnh Gia Lai liên quan đến xác định sản phẩm theo quy định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, đề nghị Cục Thuế trao đi với cơ quan chuyên ngành (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu VT, CS
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.