Open navigation

Công văn 1792/TCT-CS ngày 02/05/2024 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1792/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số CCG/CV20240219 ngày 19/02/2024 của Công ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam (Công ty) về việc chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của các dự án đang hưởng ưu đãi miễn và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Vấn đề vướng mắc của Công ty

Công ty có 3 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với 3 dự án cùng có ngành nghề kinh doanh là Sản xuất sợi cỏ nhân tạo, thảm cỏ nhân tạo. Trong năm 2022, cả 3 Dự án của Công ty đều hoạt động sản xuất kinh doanh và đang hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đầu tư độc lập với nhau, với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của từng dự án cụ thể như sau:

- Dự án 1: Có thu nhập chịu thuế và đang áp dụng ưu đãi giảm 50% thuế TNDN (đã hết thời gian hưởng ưu đãi miễn thuế);

- Dự án 2: Có thu nhập chịu thuế và đang áp dụng ưu đãi miễn thuế TNDN;

- Dự án 3: Chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa phát sinh doanh thu (lỗ); số lỗ của Dự án 3 nhỏ hơn thu nhập chịu thuế của Dự án 1 và nhỏ hơn thu nhập chịu thuế của Dự án 2.

Quyết toán thuế TNDN năm 2022, Tờ khai thể hiện tổng của 3 Dự án: Dự án 1 là lãi (có thu nhập chịu thuế TNDN), Dự án 2 là lãi (có thu nhập chịu thuế TNDN), Dự án 3 là lỗ (chưa có doanh thu).

Ngày 13/04/2023, Công ty có công văn số CCG/CV20230413 về việc Bù trừ lãi lỗ của các Dự án hưởng ưu đãi thuế gửi Cục Thuế tỉnh Tây Ninh với nội dung câu hỏi: Căn cứ quy định hiện hành, Doanh nghiệp có được phép bù trừ số lỗ của Dự án 3 vào thu nhập chịu thuế của Dự án 1 không? Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đã có công văn số 2035/CTTNI-TTHT ngày 15/6/2023 trả lời cụ thể Công ty về vấn đề này (công văn photo đính kèm), cụ thể như sau:

“...trường hợp Công ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam có 03 dự án đầu tư mới đang được hưởng ưu đãi, trong cùng kỳ tính thuế, công ty được bù trừ thu nhập của hoạt động kinh doanh dự án đầu tư được hưởng ưu đãi bị lỗ với hoạt động kinh doanh của dự án đầu tư được hưởng ưu đãi có thu nhập. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất của hoạt động kinh doanh còn thu nhập.”

Ngày 21/06/2023, Công ty tiếp tục có công văn số CCG/CV20230621 gửi Tổng cục Thuế về việc Chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của các Dự án đang hưởng ưu đãi miễn và giảm thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5781/TCT-CS ngày 19/12/2023 trả lời Công ty (công văn photo đính kèm).

Công ty tiếp tục có công văn số CCG/CV20240219 ngày 19/02/2024 gửi Tổng cục Thuế về việc chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của các dự án đang hưởng ưu đãi miễn và giảm thuế TNDN với nội dung vướng mắc tương tự. Theo đó, Công ty trình bày cụ thể từng dự án như sau:

- Dự án 1:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: mã số doanh nghiệp: 3901260792 (cấp lần đầu ngày 03/04/2018)

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án: 1063156396 (cấp lần đầu ngày 27/03/2018)

+ Năm bắt đầu sản xuất: 02/2019

+ Năm bắt đầu có doanh thu: 03/2019

+ Năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế: 2020

+ Năm đầu tiên miễn thuế TNDN: 2020

+ Năm đầu tiên giảm thuế: 2022

+ Ngành nghề: Sản xuất sợi cỏ nhân tạo, thảm cỏ nhân tạo

- Dự án 2:

+ Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh mã số 00001 (cấp lần đầu ngày 29/09/2020)

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án số 4377126993 (cấp lần đầu ngày 04/04/2019)

+ Năm bắt đầu sản xuất: 12/2020

+ Năm bắt đầu có doanh thu: 01/2021

+ Năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế: 2021

+ Năm đầu tiên miễn thuế TNDN: 2021

+ Năm đầu tiên giảm thuế: 2023

- Dự án 3:

+ Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh mã số 00002 (cấp lần đầu ngày 24/01/2022)

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án số 6510821550 (cấp lần đầu ngày 17/11/2021)

+ Chưa bắt đầu sản xuất, chưa có doanh thu và thu nhập chịu thuế, chưa được miễn và giảm thuế TNDN

+ Ngành nghề: Sản xuất sợi cỏ nhân tạo, thảm cỏ nhân tạo

2. Đề xuất của Tổng cục Thuế:

Về vướng mắc của Công ty tại hồ sơ lần 1 (công văn hỏi số CCG/CV20230621 ngày 21/06/2023 của Công ty), Tổng cục Thuế đã có phiếu lấy ý kiến số 7322/TCT-CS ngày 04/10/2023 gửi xin ý kiến Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (QLGS CST), Vụ Pháp chế (BTC) với nội dung như sau:

“Trích dẫn các quy định tại Điều 6 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP; Điều 9 và khoản 9 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, viện dẫn công văn số 2035/CTTNI-TTHT ngày 15/6/2023 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh để Công ty căn cứ quy định trên và hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, đối chiếu với tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp để xác định bù trừ, chuyển lỗ.

Ngoài ra, đề nghị Vụ CST - BTC nghiên cứu, quy định rõ nội dung về bù trừ, chuyển lỗ giữa các dự án trong trường hợp nêu trên khi sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Theo đó, Tổng cục Thuế nhận được ý kiến của các đơn vị như sau:

- Vụ Pháp chế (BTC) cho rằng: dự án số 3 của Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN bị lỗ thì không được bù trừ vào hoạt động của các dự án được hưởng ưu đãi thuế TNDN có thu nhập (dự án số 1 và 2), mà chỉ được lựa chọn bù trừ khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh của dự án số 3 với thu nhập chịu thuế của hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế, thu nhập khác của hoạt động kinh doanh.

- Cục QLGS CST có ý kiến với việc Tổng cục Thuế cho rằng 03 dự án đầu tư của Công ty có thể xem là các hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện đồng thời để áp dụng các quy định về bù trừ, chuyển lỗ là chưa đảm bảo về cơ sở pháp lý.

Sau khi có ý kiến của các đơn vị, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5781/TCT-CS ngày 19/12/2023 (công văn photo kèm theo) trả lời Công ty với nội dung như sau:

“Liên quan đến vướng mắc của Công ty, Công ty chỉ nêu sơ lược về 3 dự án đầu tư, không trình bày cụ thể các hoạt động sản xuất kinh doanh của từng dự án. Pháp luật về Thuế TNDN không quy định việc bù trừ giữa các dự án được hưởng ưu đãi bị lỗ với các dự án được hưởng ưu đãi khác có thu nhập.”

Tuy nhiên, sau khi nhận được công văn của Tổng cục Thuế, Công ty tiếp tục có công văn đề nghị hướng dẫn cụ thể vướng mắc của Công ty.

Qua nghiên cứu nội dung vướng mắc của Công ty, Tổng cục Thuế nhận thấy tại văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thuế TNDN chưa có quy định về chính sách thuế đối với việc bù trừ chuyển lỗ giữa các dự án đầu tư độc lập đang được thực hiện đồng thời bởi cùng một doanh nghiệp. Vì vậy, căn cứ Quyết định số 2368/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục QLGS CST, Tổng cục Thuế kính chuyển nội dung vướng mắc kèm theo hồ sơ công văn số CCG/CV20240219 nêu trên tới Cục QLGS CST để tổng hợp báo cáo Bộ trả lời theo thẩm quyền.

Trân trọng cảm ơn Quý Cục./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC-TCT;
- Vụ PC-BTC;
- Website TCT;
 - Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.