Open navigation

Công văn 1918/TCT-CS ngày 08/05/2024 Khấu trừ chi phí bồi thường hỗ trợ vào tiền thuê đất phải nộp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1918 /TCT-CS

V/v: khấu trừ chi phí bồi thường, hỗ trợ vào tiền thuê đất phải nộp

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2024 

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hưng Yên.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4649/CTHYE-HKDCN ngày 26/9/2023 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên vướng mắc về việc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp của Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II (Công ty). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ khoản 4 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ;

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 (được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính) hướng dẫn xác định tiền thuê đất trong trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II được UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 về việc cho Công ty thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long II mở rộng (giai đoạn 3)". Diện tích đất thuê bao gồm phần diện tích đất để xây dựng nhà máy, kho tàng và phần diện tích đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong KCN, trong đó phần diện tích đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp được miễn tiền thuê đất và phần diện tích đất để xây dựng nhà máy, kho tàng phải nộp tiền thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần thì khoản tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà nhà đầu tư tự nguyện ứng trước được trừ vào tiền thuê đất phải nộp theo dự án và theo phương án được duyệt; mức trừ không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hưng Yên căn cứ quy định của pháp luật nêu trên và hồ sơ cụ thể của Công ty TNHH KCN Thăng Long II để rà soát việc giao đất, cho thuê đất, xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất phải nộp của Công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật; trong đó lưu ý việc ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng chỉ áp dụng đối với trường hợp thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; theo đó, nếu nhà đầu tư ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thì được trừ số tiền đã ứng trước theo phương án được phê duyệt vào tiền thuê đất phải nộp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hưng Yên biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLGSCS Thuế; Cục QLCS; Vụ PC (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.