Open navigation

Công văn 214/TB-VPCP ngày 11/05/2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 214/TB-VPCP

Hà Nội ngày 11 tháng 5 năm 2024

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI TẠI CUỘC HỌP VỀ NGHỊ ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THỬ NGHIỆM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN

Ngày 07 tháng 5 năm 2024, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn (dự thảo Nghị định). Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Văn phòng Chính phủ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo số 3419/BC-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2024, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết luận như sau:

1. Đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan, địa phương để dự kiến các nội dung và hoàn thiện hồ sơ đề xuất về dự thảo Nghị định theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2022.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Tư pháp, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan có liên quan để hoàn thiện hồ sơ về dự thảo Nghị định, trong đó lưu ý:

a) Căn cứ khái niệm về kinh tế tuần hoàn để xác định rõ phạm vi, đối tượng áp dụng và các cơ chế thử nghiệm phù hợp nhằm khuyến khích phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

b) Rà soát các quy định pháp luật hiện hành về đầu tư, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường để xác định thẩm quyền quyết định đối với các cơ chế thử nghiệm được đề xuất.

c) Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

d) Báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đề nghị xây dựng Nghị định trong Quý II năm 2024.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ: KHĐT, TC, TP, CT, XD, TNMT, NNPTNT, KHCN;
- NHNNVN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,
Các Vụ: TH, NN, KGVX, PL;
 - Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 ]Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.