Open navigation

Công văn 4312/BTC-NSNN ngày 25/04/2024 Hướng dẫn các địa phương sử dụng kinh phí thường xuyên trong mua sắm trang thiết bị thuê dịch vụ công nghệ thông tin

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4312/BTC-NSNN

V/v hướng dẫn các địa phương sử dụng kinh phí thường xuyên trong mua sắm trang thiết bị, thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Đề án 06

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 2 Thông báo số 156/TB-VPCP ngày 10/4/2024 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về việc tháo gỡ một số vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Đề án 06[1], Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Tại khoản 1 mục V đã quy định: “Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Đề án, các bộ, ngành, địa phương có liên quan có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án và tổng hợp chung vào dự toán của bộ, ngành, địa phương mình để trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 1304/BTC-VI ngày 10/02/2022 và Văn bản số 5693/BTC-VI ngày 05/6/2023 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về nguồn kinh phí trong quá trình thực hiện Đề án 06, theo đó đã đề nghị các Bộ, ngành, địa phương: “Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022; căn cứ Luật Đầu tư công, Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, xác định rõ nhiệm vụ thực hiện, trong đó phân định cụ thể nhiệm vụ bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nhiệm vụ chi đầu tư để thực hiện Đề án theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành (có phân kỳ thực hiện từng năm), lấy ý kiến cơ quan chuyên môn về công nghệ thông tin theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ ”.

Đồng thời, ngày 29/12/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 76/2023/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Tại điểm b khoản 2 Điều 3 đã yêu cầu các địa phương khi phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên: “Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền giao năm 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nội dung sau: ...Ưu tiên bố trí kinh phí triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ ”.

Tuy nhiên, hiện nay một số địa phương còn có ý kiến về việc bố trí, phân bổ và sử dụng kinh phí mua sắm, hiện đại hóa trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin (trong đó có các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06), chủ yếu do hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và triển khai các dự án đầu tư, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng mua sắm tài sản từ nguồn kinh phí chi thường xuyên còn gặp khó khăn, vướng mắc.

2. Tại Thông báo số 156/TB-VPCP ngày 10/4/2024 nêu trên, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao: “(a) Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trước ngày 30/5/2024 theo trình tự, thủ tục rút gọn; (b) Bộ Tài chính tập trung xây dựng hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản; mua, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản; mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị máy móc theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ trước ngày 30/5/2024 theo Thông báo số 131/TB-VPCP ngày 29/3/2024”.

Từ tình hình trên, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương chủ động phân bổ dự toán chi thường xuyên của ngân sách địa phương năm 2024 và các năm sau, ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện Đề án 06 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về Ngân sách nhà nước, Đấu thầu, Đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, Nghị định quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng[2], Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước[3] sau khi được Chính phủ ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có) để triển khai thực hiện.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết và tổ chức thực hiện theo đúng quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTgCP;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ;
- Các Cục: THTK, QLCS;
- Các Vụ: I, HCSN;
 - Lưu: VT, NSNN (12b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Bùi Văn Khắng

 


[1] "Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương sử dụng kinh phí thường xuyên trong mua sắm trang thiết bị, thuê dịch vụ công nghệ thông tin, hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 30/4/2024”.

[2] Ngày 05/4/2024, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 3639/BTC-HCSN gửi Bộ Tư pháp đề nghị có ý kiến thẩm định về hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng. Sau khi Bộ Tư pháp có văn bản thẩm định, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp trình Chính phủ thông qua về lập đề nghị xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật.

[3] Do Bộ TT&TT chủ trì trình Chính phủ.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.