Open navigation

Công văn 1553/TCT-CS ngày 15/04/2024 Hóa đơn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1553/TCT-CS

V/v hóa đơn

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024 

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hòa Bình.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 425/CTHBI-TTHT ngày 24/01/2024 của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình về hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 8, Khoản 1 Điều 9, Điểm c Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về loại hóa đơn, thời điểm lập hóa đơn và áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

Căn cứ Điều 3 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn về thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập chịu thuế đối với hoạt động bán hàng hóa;

Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

Liên quan đến nội dung tương tự, Bộ Tài chính đã có công văn số 8404/BTC-TCT ngày 23/8/2022 gửi Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh (nơi nhận có gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Hòa Bình được biết./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.