Open navigation

Công văn 1666/TCT-CS ngày 22/04/2024 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1666/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024 

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 82/CTGLA-QLN ngày 10/01/2024 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về vướng mắc khi đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

- Tại Điều 1 và Điểm g Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định:

“Điều 1. Vị trí và chức năng

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: đất đai;..

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

6. Về đất đai:

g) Hướng dẫn, kiểm tra việc thu hồi đất, phát triển quỹ đất, quản lý quỹ đất đã thu hồi; việc đấu giá quyền sử dụng đất và quản lý sử dụng đất trong đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật; ”

Căn cứ quy định trên:

- Hành vi chậm nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất là hành vi vi phạm về thời hạn nộp thuế theo pháp luật quản lý thuế được quy định tại Khoản 3 Điều 55 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội và Khoản 3, Khoản 4 Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Hành vi này bị tính tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 59 Luật Quản lý thuế và có thể bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định tại Điều 124 Luật Quản lý thuế nhưng không phải là hành vi vi phạm hành chính bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Mục 2 Chương XV Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

- Về việc hướng dẫn thành phần hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất và các điều kiện đế thực hiện thu hồi đất: Thuộc chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Điều 1 và Điểm g Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022 của Chính phủ. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có văn bản trao đổi với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Gia Lai biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (BTC);
- Cục Quản lý công sản (BTC);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.