Open navigation

Công văn 1670/TCT-KK ngày 22/04/2024 Kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1670/TCT-KK

V/v kê khai hoàn thuế GTGT đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 889/CTBRV-TTKT2 ngày 25/01/2024 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về vướng mắc liên quan đến kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina E&C. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c, điểm đ khoản 1 Điều 12 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 của Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ khoản 5 Điều 13 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 của Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định về các trường hợp hoàn thuế;

Căn cứ Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

Căn cứ khoản 1, khoản 2, điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hồ sơ khai thuế;

Căn cứ khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Thông tư số 181/2013/TT-BTC ngày 3/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục, hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với Chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại, đại diện nhà tài trợ và nhà thầu chính thuộc diện được hoàn thuế GTGT.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên:

1. Trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina E&C (Công ty) là nhà thầu chính ký hợp đồng trực tiếp với nhà tài trợ để thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại, đồng thời Công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường thì Công ty thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào trên tờ khai mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC và phải bù trừ số thuế GTGT đầu vào của dự án với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (nếu có) chậm nhất vào kỳ kê khai thuế trước khi gửi hồ sơ đề nghị hoàn.

2. Đối với hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào bị bỏ sót phát sinh từ tháng 01/2022 đến tháng 11/2022 của dự án ODA được kê khai vào kỳ tính thuế tháng 11/2023 sau khi Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành kết luận về việc kiểm tra trước hoàn thuế kỳ từ tháng 01/2022 đến tháng 11/2022 (ngày 10/01/2023):

- Trường hợp các hóa đơn bỏ sót nêu trên chưa được Công ty thực hiện thanh toán khi gửi đề nghị hoàn vào kỳ hoàn trước (đã được kiểm tra và ban hành quyết định hoàn thuế) thì Công ty được xem xét hoàn thuế đối với dự án ODA không hoàn lại theo quy định.

- Trường hợp các hóa đơn bỏ sót nêu trên đã được Công ty thực hiện thanh toán trước thời điểm gửi đề nghị hoàn vào kỳ hoàn trước đến cơ quan thuế thì thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 và khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế tại trụ sở của người nộp thuế căn cứ quy định pháp luật về thuế GTGT, pháp luật về quản lý thuế và tình hình thực tế để xử lý theo quy định và theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Mai Sơn (để b/c)
- Vụ CS, PC;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, KK. 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đào Ngọc Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.