Open navigation

Công văn 1880/TCT-CS ngày 07/05/2024 Chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1880/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1527/TCQTR-TTHT ngày 29/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a, điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế;

Căn cứ điểm d Khoản 2 Điều 7 và điểm a, điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về hồ sơ khai thuế và địa điểm nộp hồ sơ khai thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại điểm b khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng hướng dẫn về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT;

Căn cứ quy định và hướng dẫn trên:

- Về số thuế GTGT đầu vào của Dự án mở rộng lưu vực bổ sung nước cho công trình thủy lợi- thủy điện Quảng Trị và vùng hạ du do Ban Quản lý Thủy điện Sông Bung 2 đã kê khai tại Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đến cuối tháng 5/2021: Đề nghị Cục Thuế TP. Đà Nẵng căn cứ tình hình kê khai, hoàn thuế, bù trừ thuế GTGT của Dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động kinh doanh đang thực hiện để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

- Về việc bàn giao số thuế GTGT còn được khấu trừ: Trường hợp Tổng công ty Phát điện 2 là chủ đầu tư dự án mở rộng lưu vực bổ sung nước cho công trình thủy lợi Thủy điện Quảng Trị và vùng hạ du, Tổng công ty Phát điện 2 đã giao Ban Quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2 thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư thì sau khi dự án hoàn thành, Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2 bàn giao thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ của dự án cho Tổng công ty Phát điện 2 để Tổng công ty Phát điện 2 kê khai, khấu trừ với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất điện tại Cục Thuế tỉnh Quảng Trị theo quy định. Trường hợp Tổng công ty Phát điện 2 chuyển giao tài sản hình thành sau khi dự án đầu tư hoàn thành cho Công ty Thủy điện Quảng Trị thì nghiên cứu hướng dẫn tại điểm b khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và hồ sơ thực tế để xem xét hướng dẫn.

Căn cứ các quy định và hồ sơ cụ thể, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị xem xét, giải quyết theo phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục Thuế TP. Đà Nẵng;
- Vụ KKKTT, PC-TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.