Open navigation

Công văn 1887/TCT-CS ngày 07/05/2024 Chính sách tiền thuê đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1887/TCT-CS

V/v chính sách tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 20240320/PYU ngày 20/03/2024 của Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam về việc miễn tiền thuê đất và hoàn trả/khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc miễn tiền thuê đất và xử lý số tiền thuê đất nộp thừa:

Liên quan đến việc hướng dẫn về miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và miễn tiền thuê đất kể từ ngày xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào hoạt động của Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1021/TCT-CS trả lời Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và công văn số 3101/TCT-CS ngày 24/7/2023 trả lời Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam.

Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất và xác định số tiền thuê đất được miễn, giảm thuộc trách nhiệm của cơ quan thuế quản lý thu trực tiếp theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP. Vì vậy, đề nghị Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam liên hệ với Cục Thuế TP Hồ Chí Minh để được xác định thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ làm căn cứ xem xét, giải quyết miễn tiền thuê đất theo đúng thẩm quyền.

2. Về khấu trừ số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp:

Liên quan đến nội dung khấu trừ số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3101/TCT-CS ngày 24/7/2023 trả lời Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (bản photocopy kèm theo).

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 333/2016/TT-BTC thì cơ quan tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan tài nguyên và môi trường và các cơ quan khác có liên quan (nếu cần) để xác định số tiền đền bù, giải phóng mặt bằng (không bao gồm tài sản gắn liền với đất) được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Đề nghị Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam liên hệ với Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh để được giải quyết vướng mắc về khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp theo đúng thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Pouyuen được biết.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
- Cục Thuế TP. HCM;
- Sở TC TP.HCM;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, 
CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.