Open navigation

Công văn 1911/TCT-CS ngày 08/05/2024 Thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1911/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Công ty cổ phần Sàn ANZ.
(đ/c: Cụm Công nghiệp Nam Sơn, xã Nam Sơn, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 02.2024/ANZ-QNI ngày 18/02/2024 của Công ty cổ phần Sàn ANZ về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

Căn cứ điểm b khoản 5 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xác định số thuế GTGT phải nộp;

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 9 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, Tổng cục Thuế đã có công văn số 734/TCT-CS ngày 16/3/2023 trả lời một số Cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số 2150/CTQNI-TTHT ngày 8/3/2024 trả lời Công ty cổ phần Sàn ANZ.

Trường hợp Công ty cổ phần Sàn ANZ đề nghị hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu thì đề nghị Công ty căn cứ các quy định, hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế, nghiên cứu tham khảo hướng dẫn tại các công văn nêu trên và tình hình thực tế để thực hiện theo quy định. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ cụ thể và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty cổ phần Sàn ANZ được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Các Vụ: PC, KK&KTT (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS. 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG



 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.