Open navigation

Công văn 1979/TCT-CS ngày 10/05/2024 Chính sách tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1979/TCT-CS

V/v chính sách tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Yên Bái.

Trả lời công văn số 828/CTYBA-NVDTPC ngày 11/03/2024 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái đề nghị hướng dẫn miễn, giảm tiền sử dụng đất theo chính sách người có công với cách mạng đối với trường hợp được nhà nước giao đất tái định cư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, khoản 4 Điều 11, khoản 2 Điều 12 và khoản 1 Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 5 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Điều 105 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ các quy định trên, người có công với cách mạng được giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở. Pháp luật về đất đai không có quy định về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với trường hợp người có công với cách mạng được bố trí đất ở tái định cư. Trường hợp người có công với cách mạng có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Yên Bái được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.