Open navigation

Công văn 1982/TCT- DNNCN ngày 10/05/2024 Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1982/TCT- DNNCN

V/v Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân.

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Công ty cổ Phần Cao Su Thống Nhất
Địa chỉ: 256 đường 27 tháng 4, Phường Phước Hưng, Tp Bà Rịa, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 180/CV-CSTN ngày 08/4/2024 của Công ty cổ Phần Cao Su Thống Nhất về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi phí nghỉ mát hàng năm cho lao động đủ điều kiện về thi đua khen thưởng được đi nghỉ mát của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm a, d, khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tin hoặc không bng tiền.

đ.3.2) Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, giải trí thẩm mỹ... nếu nội dung chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng. Trường hợp nội dung chi trả p dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập th người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế.”

- Tại điểm 2.30, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.30 Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi h trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tt trong học tập; chi h trợ chi phí đi lại ngày l, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyn khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hưng dn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyn cho người lao động hưng dn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng s chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp".

Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc, trường hợp khoản chi nghỉ mát do Công ty chi cho người lao động mà khoản chi ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì khoản tiền này tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động; Trường hợp khoản chi chung cho tập thể người lao động không ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì khoản thu nhập này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ Phần Cao Su Thống Nhất được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Mai Sơn (để b/c);
- Vụ PC; CS (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
 - Website TCT
;
 - Lưu: VT, DNNCN. 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Quý Trung

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.