Open navigation

Công văn 2044/TCT-DNNCN ngày 14/05/2024 Hướng dẫn cấp hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế theo từng lần phát sinh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2044/TCT-DNNCN

V/v hướng dẫn cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1726/CT-TTHT ngày 01/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn đề nghị hướng dẫn cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh.

Căn cứ Điều 183, Điều 202, Điều 203 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ tiết a.1 điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh;

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tài sản cố định hữu hình;

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Quy trình quản lý hóa đơn điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 1447/QĐ-TCT ngày 05/10/2021 của Tổng cục Thuế hướng dẫn hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế trả lời nguyên tắc như sau:

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản thuộc đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.

Căn cứ hồ sơ thực tế, đề nghị Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh làm rõ việc xử lý tài sản sau khi giải thể của doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định của pháp luật, từ đó xử lý cấp hóa đơn điện tử theo đúng quy định tại tiết a.1 điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế thông báo để quý đơn vị được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CS, PC, KK (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, DNNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Tạ Thị Phương Lan

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.