Open navigation

Công văn 2087/TCT-CS ngày 16/05/2024 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2087/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024 

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương

Trả lời công văn số 2425/CTHDU-TTKT2 ngày 14/3/2024, công văn số 369/CTHDU-TTKT2 ngày 11/1/2024 và công văn số 651/CTHDU-TTKT2 ngày 17/1/2024 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương vướng mắc về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

* Về thuế GTGT:

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật thuế GTGT quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế.

Trường hợp có hàng hóa có hao hụt tự nhiên do tính chất lý hóa trong quá trình vận chuyển, bơm rót như xăng, dầu... thì được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hóa thực tế hao hụt tự nhiên không vượt quá định mức hao hụt theo quy định. Số thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hóa hao hụt vượt định mức không được khấu trừ, hoàn thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên, về nguyên tắc số thuế GTGT đầu vào của số lượng nguyên liệu, vật liệu, năng lượng, hàng hóa hao hụt vượt định mức không được kê khai khấu trừ.

Trường hợp các nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức thì số thuế GTGT đầu vào của số lượng nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa hao hụt vượt định mức không được khấu trừ. Đối với định mức từng nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa thì căn cứ vào các văn bản pháp luật liên quan tương ứng với từng ngành nghề, lĩnh vực.

* Về thuế TNDN:

Tại điểm 2.3 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“2.3. Phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức.”

Căn cứ quy định nêu trên, về nguyên tắc xác định định mức chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa khi xác định thu nhập chịu thuế thì doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành.

Các Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1586/QĐ-BXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu gốm, sứ xây dựng và đá ốp lát ở Việt Nam đến năm 2020 không phải là văn bản quy định định mức đối với gạch ốp lát của Nhà nước ban hành. Do đó, việc Cục Thuế căn cứ vào các văn bản này để loại trừ chi phí là không phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hải Dương được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Website TCT;
- Vụ Pháp chế (TCT);
 - Lưu VT, CS.

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.