Open navigation

Công văn 2130/TCT-CS ngày 20/05/2024 Chính sách thuế nhà thầu tại dự án Thu gom và xử lý nước thải Thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vốn ODA Thụy Sỹ

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2130/TCT-CS

V/v chính sách thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 16076/UBND-VP ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thuế nhà thầu tại dự án Thu gom và xử lý nước thải thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vốn ODA Thụy Sỹ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến dự án Thu gom và xử lý nước thải thành phố Bà Rịa, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1317/TCT-CS ngày 10/04/2017 trả lời UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Công ty TNHH MTV thoát nước&PTĐT Bà Rịa - Vũng Tàu và Văn phòng Hợp tác Thụy Sỹ tại Việt Nam (công văn photo kèm theo).

Trên cơ sở ý kiến của Đại sứ quán Thụy Sỹ, ngày 31/10/2018, Bộ Tài chính đã có công văn số 1243/BTC-TCT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài của dự án ODA do Thụy Sỹ tài trợ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung này, vì vậy đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên hệ với Bộ Kế hoạch & Đầu tư để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLGS CST;
- Vụ PC - BTC;
- Cục QLN&TCĐN;
- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Vụ PC -TCT;
 - Website TCT;

 - Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.