Open navigation

Công văn 2155/TCT-CS ngày 21/05/2024 Chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2155/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 487/CTHPH-TTHT ngày 19/2/2024 của Cục Thuế TP Hải Phòng về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 20 Điều 4, Điều 9, Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT về: đối tượng không chịu thuế, thuế suất 0%, thuế suất 10%.

Căn cứ quy định nêu trên, về nguyên tắc trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất và dịch vụ được thực hiện và tiêu dùng ngoài khu phi thuế quan (tại cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ) thì không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tại công văn số 487/CTHPH-TTHT ngày 19/2/2024 nêu trên, Cục Thuế TP Hải Phòng không gửi kèm tài liệu, hồ sơ. Đề nghị Cục Thuế TP Hải Phòng căn cứ hồ sơ cụ thể về dịch vụ sửa chữa của Công ty TNHH Sung Woo Tech Vina, đối chiếu với các quy định pháp luật về thuế GTGT để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế Thành phố Hải Phòng được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC, KK&KTT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.