Open navigation

Công văn 3701/VPCP-KSTT ngày 29/05/2024 Chuyển đổi sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3701/VPCP-KSTT

V/v chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ[1], Thủ tướng Chính phủ[2] giao, Văn phòng Chính phủ đã thực hiện các giải pháp kỹ thuật và thông báo cho người sử dụng (tài khoản công dân Việt Nam) về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản định danh, xác thực điện tử quốc gia (VNeID) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (từ tháng 01 năm 2024).

Để triển khai có hiệu quả nội dung này, hạn chế ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị Đồng chí Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung triển khai một số nội dung sau:

1. Chuyển đổi, làm sạch tài khoản công dân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và các hệ thống có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính sang VNeID trước ngày 01 tháng 7 năm 2024 theo quy định tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với tài khoản công dân Việt Nam, việc chuyển đổi được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an[3]. Đối với tài khoản khác (tổ chức, doanh nghiệp, người nước ngoài), thực hiện chuyển đổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

2. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận một cửa các cấp, cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và thông báo, hướng dẫn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính về việc chuyển đổi tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia sang VNeID từ ngày 15 tháng 6 năm 2024, bao gồm một số nội dung sau:

- Chức năng đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân:

Công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNeID kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2024. Trường hợp gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký, đăng nhập tài khoản VNeID, đề nghị liên hệ với Bộ Công an (Tổng đài 1900.0368) để được hỗ trợ.

- Bỏ chức năng tạo lập tài khoản công dân đối với vai trò cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Các tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia duy trì, sử dụng như hiện nay và được chuyển đổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Đồng chí./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, Phó TTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- TCT Đề án 06 (Bộ Công an - để p/h);
- Tập đoàn VNPT, Tổng công ty VNPost (để p/h);
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy;
- Lưu: VT, KSTT (2). ĐL

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 Trần Văn Sơn

 

 


[1] Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ;

[2] Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp; Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 08/5/2024 tại Phiên họp chuyên đề Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

[3] Văn bản số 356/CV-TCTTKĐA ngày 11/01/2024 của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử về việc đôn đốc thực hiện kết nối, tích hợp SSO và làm sạch tài khoản trên Cổng Dịch vụ công

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.