Open navigation

Công văn 2217/TCT-CS ngày 27/05/2024 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2217/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng;
- Công ty cổ phần TBK Green Food.
(81 Tân Trung, Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6030/CTLĐO-TTKT1 ngày 30/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, công văn số 05-23/TBK-CT ngày 05/12/2023 của Công ty cổ phần TBK Green Food về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4, khoản 16 Điều 2 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2020 quy định về chế biến thực phẩm, sơ chế thực phẩm;

Căn cứ điểm đ khoản 2, khoản 3 Điều 8 Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định về thuế suất;

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Luật Thuế GTGT số 106/2016/QH12 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13) quy định về đối tượng không chịu thuế;

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 và Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ) quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế;

Căn cứ khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT;

Căn cứ khoản 5 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất 5%;

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất 10%;

Về xác định hoạt động sơ chế, chế biến sản phẩm hạt macca, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1810/TCT-CS ngày 02/5/2024 gửi lấy ý kiến Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bộ Công Thương đã có ý kiến tại công văn số 3044/BCT-KHCN ngày 08/5/2024, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có ý kiến tại công văn số 877/CCPT-CBBQ ngày 09/5/2024 (bản photocopy các công văn kèm theo).

Về thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản, Bộ Tài chính đã có công văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/5/2014 hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Về thuế GTGT đối với sản phẩm hạt macca, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1972/TCT-CS ngày 23/5/2023 trả lời Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và căn cứ quy trình sản xuất sản phẩm thực tế hạt macca để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, Công ty cổ phần TBK Green Food được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC, Cục CST, TCHQ - BTC;
- Vụ PC, KK - TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.