Open navigation

Công văn 2375/TCT-CS ngày 05/06/2024 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2375/TCT-CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
(Địa chỉ: 57 Bến Bính, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 604/CST-TN ngày 01/4/2024 của Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí chuyn công văn số 31/HPI-VPGD ngày 19/3/2024 của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI về chuyển nhượng vốn góp tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hồ sơ, Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển HPI (là doanh nghiệp Việt Nam) và Công ty Charm Cheer Industry Co., Ltd (là tổ chức nước ngoài cư trú tại Đài Loan) là hai nhà đầu tư góp vốn thành lập Công ty năng lượng Bình An theo tỷ lệ góp vốn là 30% và 70%. Năm 2015, Công ty Charm Cheer Industry Co., Ltd có hoạt động chuyển nhượng vốn (19% vốn góp) cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển HPI.

Ngày 08/03/2024, Cục Thuế thành phố Hải Phòng đã có công văn số 710/CTHPH-TTKT1 trả lời Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển HPI về chính sách thuế.

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính, tổ chức nước ngoài nếu có hoạt động chuyển nhượng vốn thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 8 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính) quy định thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Việc kê khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. Trường hợp Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển HPI nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyn nhượng vốn theo quy định.

Đề nghị Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển HPI căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, tình hình thực tế và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện theo quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục Thuế TP Hải Phòng;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.