Open navigation

Công văn 1338/LĐLĐ-TC ngày 13/12/2022 Cấp hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1338/LĐLĐ-TC

V/v cấp hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2022

 

Kính gửi:

- Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức và quận, huyện;
- Công đoàn ngành, sở, khối, Tổng công ty và cấp trên tương đương;
 - Công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Công văn số 5582/TLĐ-TC ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc cấp hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở (gọi tắt là Công văn số 5582/TLĐ-TC).

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức và quận, huyện, Công đoàn ngành, sở, khối, Tổng công ty và cấp trên tương đương, các công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là các đơn vị) triển khai thực hiện như sau:

1. Các đơn vị thực hiện chi đại hội công đoàn đúng theo Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ ngày 04/8/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam và Công văn số 799/LĐLĐ-TC ngày 15/8/2022 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam.

2. Đối với việc cấp hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở từ nguồn tài chính công đoàn:

Căn cứ dự toán của công đoàn cấp dưới không cân đối được các chi phí theo định mức quy định (tiền ăn, tiền nước uống, tiền họp mặt tng kết đại hội, tặng phẩm lưu niệm, thuê phòng nghỉ... và các khoản chi khác) khi thực hiện các nội dung do công đoàn cấp trên giao nhiệm vụ tại Đại hội điểm (số lượng đại biu, khách mời tăng thêm...), Ban Thường vụ công đoàn cấp trên có trách nhiệm phê duyệt dự toán và cấp hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội điểm cho công đoàn cấp dưới thuộc phạm vi quản lý.

3. Đối với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh được phân công tổ chức Đại hội điểm, dự toán cấp kinh phí hỗ trợ theo các nội dung tại khoản 2 nêu trên (nếu có) sẽ do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.

Trên đây là hướng dẫn của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Công văn số 5582/TLĐ-TC. Trong quá trình thực hiện các đơn vị có khó khăn, vướng mắc đề nghị thông tin về Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (thông qua Ban Tài chính - ĐT: 028.38.290.836) để được hỗ trợ kịp thời./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực LĐLĐ TP “để báo cáo”;
 - Lưu VT, TC.

 (đính kèm Công văn số 5582/TLĐ-TC)

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 Trần Đoàn Trung

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.