Open navigation

Công văn 279/TB-VPCP ngày 07/09/2022 Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn về tự chủ bệnh viện thuộc Bộ Y tế

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 279/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐC ĐAM TẠI CUỘC HỌP BÀN VỀ TỰ CHỦ BỆNH VIỆN THUỘC BỘ Y TẾ

Sáng ngày 30 tháng 8 năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp bàn về tự chủ bệnh viện thuộc Bộ Y tế. Tham dự cuộc họp có Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; đại diện lãnh đạo các Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nội vụ và Văn phòng Chính phủ; đại diện các bộ, cơ quan: Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Y tế: (i) Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, khẩn trương hoàn thiện báo cáo đánh giá việc thực hiện thí điểm tự chủ Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K theo các nội dung tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ “Về thí điểm tự chủ của 04 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế”. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 9 năm 2022 để có thể báo cáo Chính phủ trong tháng 9 năm 2022; (ii) Khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế và các bộ, cơ quan liên quan, biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: YT, KHĐT, TC, TP, NV;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP
các Vụ: KTTH, PL, TH; TGĐ cổng TTĐT;
 - Lưu: VT, KGVX (3b), vt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.